ⓘ Používáme pouze funkční cookies

Profesionální služby v oborech bezpečnost a ochrana zdraví při práci

(BOZP), požární ochrany (PO), hygieny práce a managementu systému řízení BOZP dle ČSN ISO 45001.

O nás

Jsme rodinná firma založená v roce 2001, avšak v oboru BOZP působíme již od roku 1993.

Služby

Komplexní služby BOZP a PO pro téměř všechna odvětví podnikání. Působíme po celé ČR a na Slovensku.

O nás

Firma „Eduard Šimánek“ vznikla v červnu roku 2001 za účelem poskytování profesionálních služeb v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygieny práce a managementu systému řízení BOZP.

Eduard Šimánek, odborný poradce a lektor BOZP: absolvent VŠKE v oboru Management v podnikání se specializací na BOZP a VŠFS v oboru Právní aspekty podnikání s právní specializací, absolvent specializačního studia Obecná problematika soudního znalectví. Profesní kvalifikace dle NSK: Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) a Manažer BOZP (39-005-T), obě na úrovni 7 dle European Qualifications Framework. Držitel osvědčení pro výkon funkcí Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, Koordinátor BOZP na staveništi, Odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany a Lektor odborného výcviku obsluh stavebních strojů. V minulosti opakovaně certifikován pro výkon funkcí Specialista BOZP a prevence rizik, Lektor – školitel BOZP, Manager systému managementu BOZP, Interní auditor systému managementu BOZP.

Jitka Šimánková, vedoucí projektu Agenda BOZP: specialistka na agendu technické prevence, pracovnělékařských služeb a kvalifikace personálu na úseku BOZP.

Služby

Nejčastěji poskytujeme našim klientům komplexní služby, které lze charakterizovat jako trvalý výkon funkcí „bezpečnostního technika“, „technika požární ochrany“ a pracovního hygienika v podniku klienta, a to na základě smlouvy. Lze však vytvořit jakýkoliv „balík“ služeb dle přání klienta či potřeb jeho podniku.

Výkon funkcí OZO BOZP a PO
Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost v definovaných případech zajistit ve svém, podniku funkce odborně způsobilých osob (tzv. OZO). Klientům nabízíme:

  • výkon funkceodborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • výkon funkce odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Prevence rizik
  • identifikace nebezpečí, analýza a vyhodnocování rizik možného ohrožení životů a zdraví osob
  • kategorizace prací z hlediska hygieny práce
  • návrhy nápravných a preventivních ochranných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
Školení a výcvik v BOZP a PO
Nabízíme standardní zákonná, ale i nadstandardní školení dle přání klienta či konkrétních potřeb jeho podniku. Školení vždy provádí certifikovaný lektor – školitel BOZP. Školení jsou vždy zakončena ověřením znalostí, případně i dovedností absolventů. Vypracování potřebné dokumentace a záznamů souvisejících je samozřejmostí. Prezentační techniku máme vlastní.
Kontroly na úsecích BOZP a PO
Nabízíme standardní zákonné, ale i nadstandardní kontrolní úkony dle přání klienta či konkrétních potřeb jeho podniku. Kontrolní činnost vždy provádí kompetentní odborně způsobilá osoba. Výstupem kontrolní činnosti jsou vždy přehledné písemné výstupy. Na základě zjištěných skutečností navrhujeme nápravná a preventivní ochranná opatření.
Odborné posudky BOZP a PO
Zpracováváme odborné posudky v oblastech BOZP a PO (např. posudky k projektové dokumentaci, bezpečnosti strojů a strojních zařízení, k pracovním a technologickým postupům, plánovaným změnám v podniku apod.). Posouzení provádí a posudky vždy zpracovává kompetentní odborně způsobilá osoba.
Pomoc v nouzi
Rádi vám pomůžeme při kontrole státního dozoru, při pracovních úrazech, nemocech z povolání, požárech, nehodách či jiných incidentech na úsecích BOZP či PO.
Systém managementu BOZP
Nabízíme zavedení, implementaci, udržování a řízení systému managementu BOZP ve smyslu ČSN ISO 45001. Zajistíme certifikaci tohoto systému externí certifikační autoritou.
Ostatní služby
  • vypracování a aktualizace zákonné a doplňkové dokumentace BOZP a PO (např. předpisy, směrnice, plány, řády, postupy apod.)
  • zastupování klienta (na základě plné moci) při kontrolách orgánů a organizací státní dozoru
  • spolupráce s ostatními osobami zainteresovanými na zajišťování BOZP a PO (např. s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, revizními techniky)
  • odborné konzultace ke všem procesům v podniku klienta, které mohou mít vztah k řádnému zajištění BOZP či PO (např. vyjadřování k obchodním smlouvám, projektové dokumentaci a nákupu strojů, zařízení a pracovních prostředků, zřizování nových pracovišť či pracovních míst, pracovním podmínkám zaměstnanců)
  • vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, nehod (včetně skoronehod), havárií, požárů a dalších incidentů na úsecích BOZP a PO; návrhy nápravných a preventivních opatření a vyhodnocení jejich účinnosti

Zvyšování výkonnosti a komfortu na úseku BOZP a PO

PROJEKT AGENDA BOZP

Po téměř 18 letech vývoje jsme vytvořili silný nástroj, pro zvyšování výkonnosti na úseku BOZP, resp. pro minimalizaci vzniku neshod, které představují hrozbu pro klientův podnik.

Dlouholetý zkušební provoz ukázal, že při kvalitní zpětné vazbě ze strany klienta se stav a kvalita databázově sledovaných záznamů a úkonů výrazně zlepšil, resp. zvýšila se kvalita důkazních materiálů pro případy prokazování plnění povinností klienta, jakožto zaměstnavatele, při zajišťování BOZP ve smyslu zákoníku práce, zákona o BOZP a souvisejících prováděcích právních předpisů.

i

PROJEKT E-ÚLOŽIŠTĚ BOZP

Zvyšuje kvalitu celkového systému řízení BOZP v rámci procesu řízení dokumentace a záznamů.

V rámci projektu zajistíme stálou přístupnost všech relevantních předpisů a formulářů BOZP a PO pro neomezený počet zaměstnanců klienta.

Garantujeme aktuálnost na E-úložišti zveřejněných předpisů a záznamů, resp. jsme správci tohoto úložiště. Nezávislost na vnitropodnikových serverech. Rychlý start bez nutnosti instalace jakéhokoli software. Intuitivní ovládání.

Legislativní servis
Proaktivně sledujeme vývoj a změny v platných právních předpisech k zajištění BOZP a PO a rovněž v dotčených technických normách. Upozorňujeme klienta na relevantní změny (e-mailem). Reaktivně zapracujeme změny do stávající dokumentace a případně navrhneme změny v ostatních dotčených procesech podniku klienta.
Provoz non-stop telefonní linky
Pro případy nutnosti řešit incidenty a jiné mimořádné události.

Naše záruky

Záruka odbornosti

Nedílnou součástí naší firemní strategie, jak poskytovat co nejkvalitnější a nejefektivnější služby svým klientům, je neustálá sebeaktualizace a vzdělávání všech osob činných ve firmě, a to ve všech oborech, které jsou předmětem činnosti naší firmy.

Pojištění profesní odpovědnosti

Jsme pojištěni pro případ škody vzniklé v rámci našeho podnikání, včetně škody ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, resp. škody kterou bychom způsobili neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

Záruka mlčenlivosti

Naše firma se zavazuje ve vztahu k třetím stranám udržovat mlčenlivost o všech obchodních či osobních informacích, které souvisí s činností klienta nebo s výsledky inspekcí námi provedených, a které se v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy či objednávky dozvíme.

Záruka ochrany osobních údajů

Při naší práci je obvykle nevyhnutelné, abychom zacházeli s konkrétními osobními údaji klientových zaměstnanců. V rámci spolupráce se vždy smluvně zavazujeme tyto údaje používat a chránit v souladu s národními a evropskými právními předpisy, a to za podmínek přesně definovaných ve smlouvě.

Bezpečnost a ochrana zdraví na prvním místě!

Cenová politika

„Nevytváříme pouze iluzi zajištění BOZP, ale skutečnou zónu bezpečí pro vaše zaměstnance, podnik a stakeholders.“

Nemáme žádný pevný ceník, protože si uvědomujeme, že každý podnik má jiné potřeby v rámci řízení BOZP a PO a tudíž i náročnost naší práce se bude u každého klienta lišit. Cenové nabídky sestavujeme na míru, pro každého klienta, protože nabízíme více variant spolupráce i nadstandardních úkonů.

Kontakty

Sídlo:

Školní 367
Meziboří
435 13

Eduard Šimánek

odborný poradce
tel.: 777 556 654
e-mail: eduard@simanek.cz

Jitka Šimánková

vedoucí projektu Agenda BOZP
tel.: 776 556 654
e-mail: jitka@simanek.cz

Kontaktujte nás

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podporujeme neziskovou obecně prospěšnou společnost Zdravotní klaun, o.p.s.

Používáme pouze funkční cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není je tedy možné zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě, a je tudíž dodržena zásada důvěrnosti.